Norsa

Välkommen till Norsa hagar

Den bruna kärrhöken flyger lågt över vassen spanande efter föda, ögonen söker rörelser i strandängen, en sork, en groda blir snart mat till kärrhökens ungar.

Hägern i flyktsiluett mot skymningshimmel, tofsvipan gnäller ängsligt, från orkidéer ett stråk av väldoft, duggregnet väter ansiktet, kullen med väderskydd välkomnar.

Norsa hagar ligger bortanför hamnanläggningen och industrier. Området lockar med fåglar, blommor och betande kreatur. I området finns det stigar, ett väderskydd med utsikt över dammen och dess våtmarksfåglar, en plattform, sittgrupper, skyltar som informerar om naturvärden och restaurering och en slinga att vandra runt hagen och ner mot våtmarken.

Många olika fåglar hittar hit

Området och dess närhet består av flera olika naturtyper som hyser olika fåglar. Viktigast och lättast att överblicka är strandängarna runt dammen och ut mot vassarna vid Köpingsviken. Skåda kan man göra från väderskyddet inne i området eller från plattformen vid Sjöhagsvägen. Gässen, andfåglarna och skrattmåsen dominerar ett första intryck. Sen upptäcker man småfåglarna och vadarna.

Tidigare fyllt av sprängsten

Norsa, Ållesta och Västersörby hage bildar nuvarande Norsa Hagar. Området har sen lång tid tillbaka använts som slåttermark och i senare tid betesmark. Här betade kor och hästar och området var en av Västmanlands värdefullaste lokaler. Gamla beskrivningar visar på ett mycket fågelrikt område med stora översvämmade områden.
På 1970-talet lade man i området upp stora mängder sprängsten från bygget av oljebergrum i närheten. Detta skulle sedan bilda en förlängning av Köpings hamn med piranläggning. Men Köping växte inte som planerat. Istället föreslog kommunen att stenen och upplagen skulle tas bort och området återställas till betad våtmark.
Återställningen av Norsa hagar påbörjades 1998 och planer finns för bland annat en stig längs Mälaren till Lindöbergets naturreservat. Köpings kommuns tekniska kontor och miljökontor har tillsammans svarat för restaureringsarbetet. Området sköts av miljökontoret. Åtgärdsarbetet har finansierats av Köpings kommun, men också med bidrag från stiftelsen familjen G A Roséns Minne, EU:s restaureringsbidrag samt statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt. Värdefulla insatser har gjorts av Hedströmsdalens Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen.

I maj 2005 stod området redo för invigning och har sedan dess flitigt använts av såväl närboende som en mängd fåglar.
Fågelarter som tidigare funnits här har hittat tillbaka till exempel årta, skedand och rödbena.

Djurhållning är viktigt för skötseln av området och det finns en överenskommelse med en djurhållare om detta. Nötkreatur betar återigen hagmarken, vilket är en förutsättning för många växter som låsbräken, orkidéer och rödkämpar. Växterna är i sin tur nödvändiga för många insekter. Tillsammans ett myllrande Norsa hagar.

Artlista Norsa (uppdaterad 2015-01-01)
KNÖLSVAN TORNFALK SKOGSDUVA TÖRNSÅNGARE
SÅNGSVAN STENFALK RINGDUVA TRÄDGÅRDSSÅNGARE
MINDRE SÅNGSVAN LÄRKFALK TURKDUVA HÖKSÅNGARE
SÄDGÅS PILGRIMSFALK GÖK SVARTHÄTTA
SPETSBERGSGÅS VATTENRALL BERGUV GRÖNSÅNGARE
BLÄSGÅS SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA SPARVUGGLA GRANSÅNGARE
FJÄLLGÅS MINDRE SUMPHÖNA KATTUGGLA LÖVSÅNGARE
GRÅGÅS KORNKNARR HORNUGGLA KUNGSFÅGEL
KANADAGÅS RÖRHÖNA JORDUGGLA BRANDKR. KUNGSFÅGEL
VITKINDAD GÅS SOTHÖNA TORNSEGLARE GRÅ FLUGSNAPPARE
PRUTGÅS TRANA KUNGSFISKARE SVARTVIT FLUGSNAPPARE
GRAVAND STRANDSKATA HÄRFÅGEL SKÄGGMES
BLÄSAND SKÄRFLÄCKA GÖKTYTA STJÄRTMES
SNATTERAND MINDRE STRANDPIPARE GRÅSPETT ENTITA
KRICKA STÖRRE STRANDPIPARE GRÖNGÖLING TALLTITA
GRÄSAND LJUNGPIPARE SPILLKRÅKA TOFSMES
STJÄRTAND KUSTPIPARE STÖRRE HACKSPETT SVARTMES
ÅRTA TOFSVIPA MINDRE HACKSPETT BLÅMES
SKEDAND KUSTSNÄPPA TRETÅIG HACKSPETT TALGOXE
BRUNAND SANDLÖPARE TRÄDLÄRKA NÖTVÄCKA
VIGG SMÅSNÄPPA SÅNGLÄRKA TRÄDKRYPARE
BERGAND MOSNÄPPA BACKSVALA SOMMARGYLLING
ALFÅGEL SPOVSNÄPPA LADUSVALA TÖRNSKATA
SJÖORRE KÄRRSNÄPPA HUSSVALA VARFÅGEL
KNIPA MYRSNÄPPA TRÄDPIPLÄRKA NÖTSKRIKA
SALSKRAKE BRUSHANE ÄNGSPIPLÄRKA SKATA
SMÅSKRAKE DVÄRGBECKASIN RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA NÖTKRÅKA
STORSKRAKE ENKELBECKASIN SKÄRPIPLÄRKA KAJA
ORRE DUBBELBECKASIN GULÄRLA RÅKA
RAPPHÖNA MORKULLA CITRONÄRLA KRÅKA
VAKTEL RÖDSPOV FORSÄRLA KORP
FASAN MYRSPOV SÄDESÄRLA STARE
STORLOM SMÅSPOV SIDENSVANS GRÅSPARV
SMÅLOM STORSPOV GÄRDSMYG PILFINK
SMÅDOPPING SVARTSNÄPPA JÄRNSPARV BOFINK
SKÄGGDOPPING RÖDBENA RÖDHAKE BERGFINK
SVARTHAKEDOPPING GLUTTSNÄPPA NÄKTERGAL GRÖNFINK
STORSKARV SKOGSSNÄPPA BLÅHAKE STEGLITS
RÖRDROM GRÖNBENA RÖDSTJÄRT GRÖNSISKA
DVÄRGRÖRDROM DRILLSNÄPPA SVART RÖDSTJÄRT HÄMPLING
GRÅHÄGER ROSKARL BUSKSKVÄTTA VINTERHÄMPLING
ÄGRETTHÄGER SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA STENSKVÄTTA GRÅSISKA
PURPURHÄGER KUSTLABB RINGTRAST SNÖSISKA
BRONSIBIS DVÄRGMÅS KOLTRAST BÄNDELKORSNÄBB
BIVRÅK SKRATTMÅS BJÖRKTRAST MINDRE KORSNÄBB
BRUN GLADA FISKMÅS TALTRAST STÖRRE KORSNÄBB
RÖD GLADA SILLTRUT RÖDVINGETRAST TALLBIT
HAVSÖRN GRÅTRUT DUBBELTRAST ROSENFINK
BRUN KÄRRHÖK HAVSTRUT GRÄSHOPPSÅNGARE DOMHERRE
BLÅ KÄRRHÖK KASPISK TRUT SÄVSÅNGARE STENKNÄCK
ÄNGSHÖK TRETÅIG MÅS KÄRRSÅNGARE LAPPSPARV
DUVHÖK SKRÄNTÄRNA RÖRSÅNGARE GULSPARV
SPARVHÖK FISKTÄRNA TRASTSÅNGARE ORTOLANSPARV
ORMVRÅK SILVERTÄRNA HÄRMSÅNGARE SÄVSPARV
FJÄLLVRÅK SMÅTÄRNA ÄRTSÅNGARE [MANDARINAND]
KUNGSÖRN SVARTTÄRNA   OB. ISABELLATÖRNSKATA
FISKGJUSE TAMDUVA   Summa: 223 arter

Gömslet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *