Projekt Hedströmmen

Kungsfiskarinventeringen 2019

För 5:e året i följd genomförde vi inventering av kungsfiskare i Hedströmmen med biflöden. Från Karmansbo i norr till utloppet i Barkaröviken bemannades 10 platser där medlemmar och andra intresserade under fyra timmar antecknade förekomst av arten. Totalt gjordes 26 observationer och med ledning av uppströms eller nedströms passerande individer säkerställdes antalet till 14 st.

Trenden är stigande från premiäråret 2015 efter de två stränga vintrarna 2010 och 2011, då kungsfiskaren i princip försvann från våra trakter. Inventeringen sker alltid lördagen före midsommarhelgen, vilket gör att vi får en likartad uppfattning om förekomsten.

Denna aktivitet uppskattas mycket av deltagarna, även om det blev en liten nedgång i antalet observationsplatser just i år av olika orsaker. Det är en viss tjusning att sitta vid ån och känna stillheten och på vissa platser höra de strömmande forsarna. Vi har också uppmanat spanarna att anteckna övriga arter som uppmärksammas, vilket hittills har gett ett artantal på 85. Årets fynd var en observation av strömstare.

Efter genomfört arbetspass träffades vi i Kolsva för genomgång och samman-fattning och tog en gemensam mat/fika. Som vanligt var alla överens om att vi kör nästa år igen.

Kenneth Nordberg

Kungsfiskarinventeringen 2017

Lördagen den 17 juni genomförde vi inventeringen för tredje året i rad. På morgonen samlades alla spanare antingen hos Annika Holmström uppe i Nyhammar eller hos Kenneth Nordberg i Köping. Efter genomgång och utdelning av material tog sig alla till sina respektive spaningsställen. Vi hade i år också utökat med tre platser vid biflödet Gisslarboån, där fyra personer från Ställdalens Naturstudieklubb hade placerat sig. Den nordligaste utkiksposten var Sundsbrotorp och längst söderut pumphuset, Malmön, där Hedströmmen mynnar i Barkaröviken.

Mellan 8-12 satt alla förväntansfulla för att få syn på den lille flygande ädelstenen och för några blev det fina upplevelser. Bäst utdelning hade Lars Jönsson som fick se kungsfiskaren vid 11 tillfällen, medan 13 stationer av 20 kammade noll, bl.a. alla vid Gisslarboån. Efter en genomgång av loggningslistorna kom vi fram till 11 individer, vilket överträffade 2015 års inventering med råge. Vid inventeringen 2016 siktades endast en individ. Det är alldeles för tidigt för att påstå att det är en ökande trend, eftersom det är rätt nyckfullt att vara på rätt ställe och vid rätt tidpunkt.

Efter genomfört uppdrag samlades nästan samtliga i Kolsva folkets park, för att få lite förfriskningar. Det bestod av pitabröd, kebab och sallad och en god kaka till fika. Först då kom de första regnstänken, men det blev inte i någon större omfattning utan vi kunde fortsätta vår trevliga samvaro och bestämde då på nytt att köra 2018 igen och preliminärt blir det samma upplägg som 2017, dvs. lördagen före midsommar, men kanske lite förändrade utkiksposter.

Ett stort tack från Annika, Kenneth och Tina till alla som ställde upp och här under är ett underbart foto taget vid Grönö. Underst en typisk biotop för kungsfiskaren, fotot taget nära Kolsva Herrgård.

Foto: Jan Eriksson

Foto: Leif Edberg

Bakgrund
Hedströmmen har sina källflöden i södra Dalarna och mynnar ut i Mälarens innersta vik Galten i södra Västmanland. Parallellt med strömmen löper Köpingsåsen som ter sig väldigt hög bredvid det stundom forsande stundom lugnt porlande vattnet. I brytningen mellan grus och sand i åsen och vatten uppstår på flera ställen gynnsamma bo-lokaler för kungsfiskaren. Hela Mälardalen är ett område med gamla näringsrika brunjordar som idag främst används för jordbruk men på flera ställen längs vattnet norr om Kolsva också för betande kor, hästar och får. Hedströmmen slingrar sig fram som en brun orm omgiven av grönskande gråal, björk, alm, ask, sälg, hägg, skogsolvon och druvfläder och sträckvis även ståtliga städesgröna granar och tallar. Hedströmmen och dess omedelbara omgivning hyser också två naturreservat.
I vattendraget och dess närhet trivs flera fågelarter såsom drillsnäppa, strömstare, forsärla, gulärla, kärrsångare, härmsångare, lövsångare, bofink, talgoxe, blåmes, domherre, grönsiska, häger, knipa, storskrake, svanar, gäss, kornknarr, enkelbeckasin, entita, talltita, kattuggla, gröngöling, spillkråka, större hackspett, koltrast, taltrast, björktrast, dubbeltrast, stare, skata, kråka, kaja, korp, kungsfiskare och stundom ses rovfåglar som fiskgjuse, tornfalk, kungsörn, brun kärrhök och ormvråk segla över i spaning efter mat.
Eftersom stora ytor skog längs strömmen, från norr till söder, men också en del å-vegetation avverkats de senaste åren har flera av de naturliga boplatserna från markerna i strömmens omedelbara närhet berövats våra fåglar. I projekt Hedströmmen önskar vi dels inventera antalet kungsfiskare längs vattendraget, men även sätta upp holkar för knipa och storskrake.
Holkuppsättning för knipa
Under årsmötet 2013 bildades en arbetsgrupp som har till syfte att se till att arbetet fortskrider och utvecklas. I dagsläget är ett 20 tal holkar uppsatta, alla tillverkade av Lennart Andersson eller Leif Edberg. De flesta holkar sitter norr om Kolsva med sträckning upp mot Tomasbo.
Vid de trevliga holkuppsättningstillfällena jobbar vid 2 eller fler personer som med hjälp av stege, block och talja hissar upp en holk förberedd med träspån i lämpligt boträd. Antingen har vi promenerat från land med holken i famnen eller tagit oss med projektets egen lilla roddbåt till lämpligt växande träd. Holkuppsättning har skett under höst, vinter och tidig vår.
Eftersom vi har gott om bäver längs strömmen och denne gnagare verkar föredra lövträd till föda och bobygge har vi försökt att prioritera barrträd för holkuppsättning. I någon av våra holkar har vi också när vi undersökt dem för eventuell bosättning träffat på mården. Detta djur verkar även kunna sno åt sig ägg från våra skyddslingar.
Under maj månad består arbetet i att smyga runt och kontrollera redan uppsatta holkar på eventuella bosättningar och kanske med kamerans hjälp försöka räkna antal ägg. Knipan ligger på ägg i ungefär en månads tid och så fort de kläcks motar knipan ut dem ur holken och ned i vattendraget.
Kungsfiskare
Under 2015 års uppskattade inventering iakttogs 5 individer av kungsfiskare längs sträckningen Uttersberg och ned till Barkaröviken. Under försommaren kunde vi också räkna in två ytterligare observationer på två andra ställen än de som posterades vid inventeringen.
Lördagen den 18:e juni 2016 planerar vi ett inventeringstillfälle för kungsfiskare. Vi hoppas många medlemmar i klubben då är intresserade att smyga ut i markerna runt strömmen för att lyssna och spana efter den lilla gynnaren. Efter en förmiddag i markerna runt strömmen samlas vi så vid kommunalbadet direkt norr om Kolsva 12:30 för att prata om våra observeringar över lite tilltugg. Ta gärna med er bekanta vid detta tillfälle!
Kontaktperson
Projektet bedrivs inom HOF och kontaktperson är Annika Holmström. Är du intresserad av mer information eller vill prova hjälpa till med någon del någon gång så ta kontakt med Annika på telefonnummer 0222-300 01.

IMG_0410[1]

IMG_0405[1]    IMG_0404[1]

 Foto: Annika Holmström