top of page

INVENTERINGAR

Här kan du läsa om de inventeringar som görs i HOFs-område!

Vill du också synas här med din inventering? Skicka in ditt alster till hofbirds@gmail.com!

Trevlig läsning!

Sveriges fåglar 2023

Sveriges fåglar 2022

Kungsfiskare_Jan Eriksson.png

KUNGSFISKARINVENTERINGEN 2023

Traditionsenligt genomfördes kungsfiskarinventeringen lördagen före midsommarhelgen (17/6). I en temperatur nära 30° satt 12 medlemmar på 9 platser för att räkna antalet fåglar under fyra timmar. Detta är en mycket rogivande sysselsättning och trots att inte alla fick se den flygande safiren/rubinen tror jag att bara upplevelsen vid en stilla flytande Hedströmmen är tillräcklig.

Vid åtminstone tre av spanarplatserna kunde man se bobesök och totalt räknades 10 säkra individer. Det är ungefär så många som ses regelbundet, men bara att skåda vid ett tillfälle ger inte en helt rättvisande bild av hur många exemplar det finns. Förutom kungsfiskare sågs och hördes 54 arter fåglar varav rosenfink, entita, tornfalk och grönsångare var nya för alla tider. Totalt har nu 83 arter setts genom åren. Övriga arter var räv, grävling, bäver, id, öring och en hel del olika sländor, fjärilar och övriga insekter.

Om det finns intresse för att köra igen nästa år så blir det av, men då hoppas vi att det finns lite fler bemannade platser. Jag tittade tillbaka i mina anteckningar och såg att 2017 fanns det spanare på 16 platser. Det vore roligt om det kunde upprepas.


Kenneth Nordberg

Bild: Jan Eriksson

Gråhäger_häckning_220604.HEIC

SOMMARPUNKTRUTT 2022-06-04

2023-06-04 – Kl: 04:55-09:33. Väder: Halvklart, 4m/s, 13 grader. Totalt: 54 arter.


Då var det dags igen för den årliga Sommarpunktrutten, Barkarörutten. I år är det 4:e rutten.

Då det varit kalla nätter ett tag har inte insekter och däribland mygg kommit i gång på allvar, vilket för mig var rätt bra. Det var myggfritt. Men trotts detta tyckte jag att det var många sångare i farten, dock 6 arter färre än förra året.


När jag kom till Örsårsudden ca 04:50 så flög (helt otroligt) 2st svärtor förbi mig. De hade antagligen rastat ute på Örsårsudden och tyckte väl att jag var jobbig som störde dem. Svärtor hör inte hemma på Jägaråsen och inte heller i Mälaren, så jag undrar vart dem var på väg? Ny art för denna omgång var även stenknäck, rödstjärt och björktrast. Men var är fiskgjusen och rördrommen?


Nytt för iår är att jag lade in allt i Artportalens checklista och sedan direkt in på den digitala sidan BioCollect dvs. inte in i protokollet på Excell. Det är jobbigt att trippeldokumentera och det tar även lång tid.


Nytt är även att jag för in i ett nytt Excellprotokoll för att kunna följa arter och dess antal år för år (och så klart totalt antal sedda) samt att detta dokument skrivs för ”Sammanfattning år för år”.


Trevlig läsning

Maria Barkell

Sammanfattning år för år!

Resultat år för år!

Kungsfiskare_edited.jpg

KUNGSFISKARINVENTERINGEN 2021

Den 12 juni genomfördes den traditionella aktiviteten för sjunde året i rad när det gällde inventering av kungsfiskare längs Hedströmmen. Även detta år fick var och en åka till sin tilldelade plats, eftersom coronapandemin hindrade att vi hade någon gemensam samling på morgonen. 16 HOF-medlemmar var fördelade på 10 stationer, vilket var det minsta antalet sedan starten 2015. Det var nog bara en tillfällig nedgång, nästa år när vi hoppas att pandemin är över blir det säkert en ökning.

    Vädret blev gynnsamt denna lördag. Det regnade rätt rejält under natten, men upphörde lagom till inventeringstiden klockan åtta. Sedan var det uppehåll under hela förmiddagen, så lite tur hade vi. När alla rapporter hade kommit in via sms och mail, visade det sig att fem säkra individer setts vid fyra stationer. Det är kanske inte så många, men vi har haft sämre år än detta. Det är ju ändå lite missvisande, när man bara har ett inventeringstillfälle. 

   Nu är det ju ändå upplevelsen som är det primära, detta att få sitta vid en ganska lugnt flytande å och njuta av stillheten. Om nu denna vackra fågel också dyker upp är det bara en bonus. Förutom kungsfiskaren observerades 57 övriga arter från de olika observationsplatserna. Läs mer om resultatet här...


Vid ”pennan”

Kenneth Nordberg

SFR_edited.jpg

RAPPORTERA MERA!

Rapportera mera! Skogen behöver din hjälp!


En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara.

I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda fågelarter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter.


En devis som tillämpas av skogsbolag är att ”det som inte finns i Artportalen, det finns inte” och därmed kan klartecken ges för avverkning i områden som kan vara klassade som skyddsvärda om man hade vetat vad som finns i området.


För att lyckas bevara skog med redan rödlistade arter i måste vi hjälpas åt och ett viktigt instrument i den hjälpen är rapporter i artportalen som har hög påverkansfaktor i beslut.


Det viktigaste när vi är ute i skogen är att vi för alla häckningar och observationer som görs rapporterar in till Artportalen.se med häckningskriterier. Även om det finns ”risker” med att rapportera i Artportalen (t.ex. att skyddade arter kan ses av obehöriga personer som kan göra åverkan) så får vi ställa dessa risker mot vilka risker vi tar genom att inte rapportera. Att skydda en häckning mot ”störande fotografer” genom att inte rapportera ska ställas mot att denna orapporterade häckning (och annat i området) kan medföra att området försvinner genom avverkning eftersom ingen rapport om detta fanns i Artportalen (det som inte finns i Artportalen, finns inte för skogsbolag och skogsvårdsstyrelse).


Nedan följer mer information om Häckningskriterier. 1-12 visar på säker häckning. 13-16 trolig häckning och 17-20 visar på möjlig häckning:


 1. Bo, ägg/ungar – Bo där ägg eller ungar ses

 2. Bo, hörda ungar – Bo där ungar hörs

 3. Misslyckad häckning – Avbruten eller genomförd häckning men som inte resulterad i flygga ungar

 4. Ruvande – Bo där adult setts ruvande

 5. Äggskal – Äggskal påträffade

 6. Föda åt ungar – Adult med föda åt ungar

 7. Bär exkrementsäck – Adult med extrementsäck

 8. Besöker bebott bo – Adult in/ut, till/från på sätt som visar att boet är bebott

 9. Pulli, nyligen flygga – Nyligen flygga ungar eller dunungar

 10. Nyligen använt bo – Använt bo påträffat

 11. Avledningsbeteende – Avledningsbeteende, spelar skadad.

 12. Bobygge – Bobygge, grävning, eller uthackande av bohål (även transport av bomaterial)

 13. Ruvfläckar – Adult med ruvfläck

 14. Upprörd, varnande – Upprörd varnande för ungar eller ägg i närheten (oroligt beteende tydande på ägg/ungar i närheten)

 15. Bobesök? – Besök vid sannolik boplats (tex. hålbyggande fåglar som undersöker håligheter, ladusvalor som flyger in i lada)

 16. Parning/Parningsceremonier – Spel och lekar, parning (Beteenden som normalt är starkt knutna till häckningsplatsen).

 17. Permanent revir – Permanent revir (genom observation av revirbeteende på samma plats under minst 2 olika dagar).

 18. Par i lämpl häckbiotop – Par i lämplig häckbiotop

 19. Spel/Sång – Sjungande hanne eller andra häckningsläten

 20. Obs i häcktid, lämpl biotop – Obs under häcktid och i lämplig häckbiotop

  

Rapportera mera! Skogen behöver din hjälp!

Rotsjön

INVENTERING OCH RESERVATSFÖRSLAG VID ROTSJÖN

Bakgrund

Vi (Leo Mäkinen och Håkan Linderholm) upptäckte sommaren 2019 att Sveaskog hade planer på avverkning i området Rotsjön. Det gäller två små skogspartier strax väster och sydväst om Rotsjön som domineras av mycket fin gammal granskog med inslag av grova tallar, samt en mindre sumpskog. Området runt de två skogspartierna består av yngre skog i väster, Rotsjön i norr, vass i öster och myrar i söder. Det är sammantaget en miljö där många fågelarter trivs. Vi kontaktade Skogsstyrelsen och redovisade vissa rödlistade rovfågelsarter som vi sett. Skogsstyrelsen bedömde att avverkningen skulle stoppas tills inventeringar var gjorda.

Inventeringar

En svampinventering gjordes av Kenneth och Tina Nordberg hösten 2019. Det hittades tre rödlistade arter i de två ytor som Sveaskog tänkt avverka. Totalt hittades 95 arter. Alla observationer finns i artportalen. Det var mycket torrt när inventeringen gjordes. Ett normalår skulle sannolikt fler arter ha hittats.


Inventering av fåglar gjordes år 2020 av Leo Mäkinen och Håkan Linderholm på uppdrag av Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) med ledning av tips från Leif Johansson och Leif Edberg. Inventeringen gjordes i ett större område än de aktuella avverkningsytorna. Totalt hittades 64 arter varav 12 rödlistade, plus några som är skyddade, bl.a. dagrovfåglar och ugglor. Alla observationer finns i artportalen men vissa är rapporterade som skyddade. Vid den bedömning som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen senare gjorde så hade de tillgång till alla rapporterade arter, även de skyddade. HOF sammanställde inventeringarna och sände till myndigheterna för bedömning. Vår bedömning är att områdena runt Rotsjön är värda ett permanent skydd, varför bildande av naturreservat föreslogs. Den föreslagna ytan på reservatet är väsentligen större än ytan som Sveaskog vill avverka. HOF har också föreslagit att området ska ingå i kommunens framtida naturvårdsplan, vilket Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen informerats om.

Beslut

Länsstyrelsen bedömde rapporterna i december 2020 och beslutade att man inte har möjlighet att göra detta till naturreservat, vilket i praktiken innebar grönt ljus för avverkning. Det framkom samtidigt att Länsstyrelsen har fått väldigt små ekonomiska resurser av regeringen för att bilda reservat över huvud taget! I det läget kontaktade vi Sveaskog (kontoret i Skinnskatteberg och naturvårdsansvarig vid huvudkontoret i Stockholm) och frågade om de kunde tänka sig att, på eget initiativ, skydda de ytor som vi föreslagit. Svar kom från Sveaskog i Skinnskatteberg att de två små skogspartierna kommer att avverkas.  De vill heller inte skydda omkringliggande områden som vi föreslagit.

Epilog

Under 2020 kom det krav från EU-kommissionen att Sverige måste sköta sina åtaganden när det gäller naturvård. Citat ”Sveriges Natura-2000 nätverk är otillräckligt, både vad gäller habitat och arter under habitats och artskyddsdirektivet. Det gäller även fåglar och fågelskydd, under fågelskyddsdirektivet”. Vidare; ”EU-kommissionen ber därför Sverige och Lettland att respektera sina skyldigheter. Sverige och Lettland har inte utsett tillräckligt många områden”.

Sverige åläggs också att ”följa EU:s bestämmelser enligt bevarandet av livsmiljöer och skyddandet av arter”. Intressant är att övriga EUländer har klarat detta! 


De två små områden som Sveaskog ska avverka är mycket fina och gränsar till områden som Sveaskog bedömt som ”Naturvårdslokaler (hög ambition att bevara)”. Ändå väljer bolaget att söka tillstånd att ta ned den fina skogen. Sveaskog har dock för avsikt att spara en liten yta vid Rotsjön där det växer en sällsynt svamp. För fåglar och däggdjur blir tyvärr den lilla ytan av ringa betydelse. 


För bilder från området, klicka här ...


Sammanfattat av Håkan Linderholm.

14 junii èD.jpg

INVENTERING AV ORTOLANSPARV I KUNGS BARKARÖ

Mellan Kungsör och Valskog ligger Barkaröslätten, ett området som är mycket intressant ur fågelperspektiv utifrån den mosaik av ekhagar och jordbruksmark som dominerar landskapsbilden. Särskild uppmärksamhet har området givits utifrån den relativt stora population ortolansparv som hörs, ses och häckar i området. Sedan 2013 har arten inventerats av Patrik Rhönnstad, då även området Medåker – Viby – Himmeta i Köpings och Arbogas kommuner var inkluderade men där sista hanen hördes 2015. Ett klassiskt område där ortolansparven alltid varit ett självklart inslag i ljudbilden gick därmed i graven.

Ortolanerna på Barkaröslätten håller dock ställningarna ännu, men minskar något för varje år. Inventeringarna har under en säsong noterat upp till 38 lokaler med sjungande ortolan som mest varav 24 bedömdes som permanenta revir, med häckningsindicier i tio. Tätheten i av ortolansparv i området understryks ytterligare av att tio sjungande hanar har hörts samtidigt från en och samma position. Samtidigt som detta är både imponerande och riksintressant så indikerar det en sårbarhet för arten. Arten är föremål för en Åtgärdsplan, s k ÅGP, och populationen i området är uppmärksammad som högintressant regionalt och nationellt.

Ortolansparvarna återfinns i grova drag i området mellan väg 250 i öster, Valskogsvägen i norr, Arbogavägen i väster och Arbogaån i söder. Störst koncentration av ortolansparvar finns i de mer centrala delarna av detta område, söder om Eknö. För mer information om området och inventeringen kan Patrik Rhönnstad kontaktas: patrik.rhonnstad@gmail.com.

Inventeringar: Nyheter
bottom of page