top of page

HEDSTRÖMMEN

2023-08-13

Bild, Hedströmmen: Leif Edberg

Hedströmmen2.png

OM PROJEKTET

Hedströmmen har sina källflöden i södra Dalarna och mynnar ut i Mälarens innersta vik Galten i södra Västmanland. Parallellt med strömmen löper Köpingsåsen som ter sig väldigt hög bredvid det stundom forsande stundom lugnt porlande vattnet. I brytningen mellan grus och sand i åsen och vatten uppstår på flera ställen gynnsamma bo-lokaler för kungsfiskaren. Hela Mälardalen är ett område med gamla näringsrika brunjordar som idag främst används för jordbruk men på flera ställen längs vattnet norr om Kolsva också för betande kor, hästar och får. Hedströmmen slingrar sig fram som en brun orm omgiven av grönskande gråal, björk, alm, ask, sälg, hägg, skogsolvon och druvfläder och sträckvis även ståtliga städesgröna granar och tallar. Hedströmmen och dess omedelbara omgivning hyser också två naturreservat.

I vattendraget och dess närhet trivs flera fågelarter såsom drillsnäppa, strömstare, forsärla, gulärla, kärrsångare, härmsångare, lövsångare, bofink, talgoxe, blåmes, domherre, grönsiska, häger, knipa, storskrake, svanar, gäss, kornknarr, enkelbeckasin, entita, talltita, kattuggla, gröngöling, spillkråka, större hackspett, koltrast, taltrast, björktrast, dubbeltrast, stare, skata, kråka, kaja, korp, kungsfiskare och stundom ses rovfåglar som fiskgjuse, tornfalk, kungsörn, brun kärrhök och ormvråk segla över i spaning efter mat.


Eftersom stora ytor skog längs strömmen, från norr till söder, men också en del åvegetation avverkats de senaste åren har flera av de naturliga boplatserna från markerna i strömmens omedelbara närhet berövats våra fåglar. I projekt Hedströmmen önskar vi dels inventera antalet kungsfiskare längs vattendraget, men även sätta upp holkar för knipa och storskrake.

Holkuppsättning för knipa

Under årsmötet 2013 bildades en arbetsgrupp som har till syfte att se till att arbetet fortskrider och utvecklas. I dagsläget är ett 20 tal holkar uppsatta, alla tillverkade av Lennart Andersson eller Leif Edberg. De flesta holkar sitter norr om Kolsva med sträckning upp mot Tomasbo.

Vid de trevliga holkuppsättningstillfällena jobbar vid 2 eller fler personer som med hjälp av stege, block och talja hissar upp en holk förberedd med träspån i lämpligt boträd. Antingen har vi promenerat från land med holken i famnen eller tagit oss med projektets egen lilla roddbåt till lämpligt växande träd. Holkuppsättning har skett under höst, vinter och tidig vår.

Eftersom vi har gott om bäver längs strömmen och denne gnagare verkar föredra lövträd till föda och bobygge har vi försökt att prioritera barrträd för holkuppsättning. I någon av våra holkar har vi också när vi undersökt dem för eventuell bosättning träffat på mården. Detta djur verkar även kunna sno åt sig ägg från våra skyddslingar.

Under maj månad består arbetet i att smyga runt och kontrollera redan uppsatta holkar på eventuella bosättningar och kanske med kamerans hjälp försöka räkna antal ägg. Knipan ligger på ägg i ungefär en månads tid och så fort de kläcks motar knipan ut dem ur holken och ned i vattendraget.

Holkuppsättning för knipor i Hedströmmen Gisslarbo och Himmeta 23-08-13


Kungsfiskare

Under 2015 års uppskattade inventering iakttogs 5 individer av kungsfiskare längs sträckningen Uttersberg och ned till Barkaröviken. Under försommaren kunde vi också räkna in två ytterligare observationer på två andra ställen än de som posterades vid inventeringen.

Lördagen den 18:e juni 2016 planerar vi ett inventeringstillfälle för kungsfiskare. Vi hoppas många medlemmar i klubben då är intresserade att smyga ut i markerna runt strömmen för att lyssna och spana efter den lilla gynnaren. Efter en förmiddag i markerna runt strömmen samlas vi så vid kommunalbadet direkt norr om Kolsva 12:30 för att prata om våra observeringar över lite tilltugg. Ta gärna med er bekanta vid detta tillfälle!

Kungsfiskarinventeringen 2017-2022

Läs om Kungsfiskarinventeringen 2023, här...

Kontaktperson

Projektet bedrivs inom HOF och kontaktperson är Annika Holmström. Är du intresserad av mer information eller vill prova hjälpa till med någon del någon gång så ta kontakt med Annika på telefonnummer 0222-300 01.

För projektet i Verksamhetsberättelser 2021 & 2022, klicka här​... 

Bilder, Kungsfiskare: Jan Eriksson

Hedströmmen: Nyheter
Kungsfiskare_Jan Eriksson.png
Hedströmmen: Bild
bottom of page