STADGAR

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR

2021-08-15

Vid årsmötet 2021-09-09 skall beslut fattas om reviderade stadgar för HOF. Förslag till nya stadgar med de gamla inkluderade finns här... Det med röd text är de tillägg/ändringar som föreslås.

BEFINTLIGA STADGAR REVIDERADE 2012-02-16

2021-04-26

§1

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning som har till uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö i Skinnskattebergs, Kungsörs och Köpings kommuner, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och natur samt befrämja kontakten mellan medlemmarna. Dessa uppgifter vill föreningen söka förvekliga bland annat genom att anordna sammankomster och exkursioner.

§2

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar fysisk och juridisk person genom erläggandet av fastställd årsavgift.

§3

Årsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår.

§4

Föreningens räkenskaper, förda per verksamhetsår och vederbörligen avslutade, skall jämte styrelsens årsberättelse senast två veckor före årsmötet varje år för granskning överlämnas till de vid föregående årsmöte utsedda revisorerna, vilka ha att vid därpå följande årsmöte avge berättelse över den verkställda granskningen.

§5

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

§6

Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång och extra sammanträde då styrelsen så önskar eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär. Styrelsen bestämmer tid och plats och kallar härtill senast två veckor före utsatt dag. Kallelsen sker genom personlig skrivelse.

Vid årsmötet skall förekomma:

a/ val av ordförande och två justeringsmän för mötet

b/  fråga om mötet behörigen utlysts

c/  styrelsens årsberättelse jämte räkenskaper

d/  Revisorernas årsberättelse

e/ fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

f/  val av ordförande till föreningens styrelse för ett (1) år

g/  val av övriga styrelseledamöter för två (2) år och suppleant för två (2) år

h/  val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett (1) år

i/  val av två personer för ett (1) år till valberedningen, varav den ena personen skall sitta i föreningens styrelse

j/  fastställande av årsavgift

k/  behandling av förslag som skriftligen tillsänts styrelsen. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor för årsmötet

§7

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör jämte ytterligare minst två ledamöter samt en suppleant. Vid jämt antal närvarande styrelseledamöter har ordförande utslagsgivande röst.

Firmatecknare skall vara ordförande och kassör, var och en för sig.


§8

Styrelsen kan uppdra åt medlemmar i föreningen att närmast under styrelsen handha vissa uppgifter av föreningens verksamhet.


§9

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två varandra följande föreningssammanträden varav minst ett årsmöte. För sådan ändring fordras två tredjedels majoritet.


§10

För den händelse föreningens verksamhet läggs ned, vilket kan beslutas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet, skall föreningens tillgångar överlämnas till Västmanlands Ornitologiska Förening.