top of page

STADGAR

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

BEFINTLIGA STADGAR REVIDERADE 2021-11-18

Stadgar för Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Reviderade stadgar antagna vid årsmöte 2021-09-09 och medlemsmöte 2021-11-18

§1 Namn och status

Föreningens namn är Hedströmsdalens Ornitologiska Förening. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. 

§2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö i Skinnskattebergs, Kungsörs och Köpings kommuner, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och natur samt att befrämja kontakten mellan medlemmarna. Dessa uppgifter vill Föreningen söka förverkliga bland annat genom att anordna sammankomster och exkursioner.


§3 Medlemskap

Medlemskap i Föreningen erhålls av fysisk eller juridisk person som betalar medlemsavgift. Mot familjemedlemsavgift kan medlemskap fås av person som ingår i medlemmens hushåll.

Medlemskap upphör när medlem meddelar utträde eller inte betalar medlemsavgift.

Medlem som motarbetar eller uppenbarligen försvårar Föreningens syften eller verksamhet, kan uteslutas ur Föreningen. Berörd medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motivering för sådant beslut skall protokollföras och fattas av årsmötet.

§4 Fasta organ

Föreningens fasta organ är årsmöte och styrelse. Årsmöte kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

§5 Årsmöte

Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats och kallar härtill senast två veckor före utsatt dag. Kallelse sker genom personlig skrivelse och genom meddelande på Föreningens hemsida. Endast de frågor som anges i kallelsen kan beslutas. Vid årsmöte äger medlem rösträtt. Röstning genom ombud är inte tillåtet. Val skall ske med slutna sedlar om medlem begär det.


§6 Ordinarie årsmöte

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, öppnar årsmötet och leder förhandlingarna till dess ordförande för årsmötet valts.

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och två justeringsmän för mötet

 2. Fråga om mötet behörigen utlysts

 3. Styrelsens årsberättelse jämte räkenskaper

 4. Revisorernas årsberättelse

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

 6. Val av ordförande till föreningens styrelse för ett (1) år

 7. Val av övriga styrelseledamöter för två (2) år och suppleant för två (2) år

 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett (1) år

 9. Val av två personer för ett (1) år till valberedningen, där ingen av de valda personerna ska sitta i

  föreningens styrelse.

 10. Fastställande av årsavgift

 11. Behandling av förslag som skriftligen tillsänts styrelsen. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda

  senast två veckor före årsmötet.


§7 Extra årsmöte

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när årsmöte eller styrelsen har beslutat om detta, eller minst en tredjedel av Föreningens medlemmar så begärt.

§8 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör jämte ytterligare minst två ledamöter samt en suppleant. Styrelsen kan fatta beslut om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid jämnt antal närvarande styrelseledamöter har ordförande utslagsgivande röst.

Styrelsen kan uppdra åt medlemmar i Föreningen att närmast under styrelsen handha vissa uppgifter av Föreningens verksamhet.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst tre ledamöter så önskar. Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år. Ordförande kallar till sammanträde.


§9 Firmatecknare

Firmatecknare skall vara ordförande och kassör, var och en för sig.


§10 Årsredovisning

Föreningens räkenskaper, förda per verksamhetsår och vederbörligen avslutade, skall jämte styrelsens årsberättelse senast två veckor före årsmötet varje år för granskning överlämnas till de vid föregående årsmöte utsedda revisorer, vilka ha att vid därpå följande årsmöte avge berättelse över den verkställda granskningen.


§11 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.


§12 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för Föreningen fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.


§13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte. Förslag om sådan ändring ska delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet av de vid årsmötet företrädda rösterna.

§14 Nedläggning

Beslut om nedläggning av Föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För sådant beslut fordras två tredjedels majoritet av antalet vid respektive årsmöte företrädda röster. Vid andra årsmötet fattas också beslut om fördelning av Föreningens tillgångar.

Stadgar: Nyheter
bottom of page