top of page

STYRELSEMÖTEN

Det kommer att läggas ut information i korta drag om vad som behandlas på våra styrelsemöten, med början från och med styrelsemötet vi hade i februari. Det är ett led i att ge medlemmarna information om vad som diskuteras och är på gång i HOF.

Uppdaterad: 2022-02-07

SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 12 JANUARI 2022

Ett nytt år har tagit sin början och styrelsen hoppas att det ska bli ett riktigt bra och spännande fågelår. 

Medlemmar:

- En summering av förra året ger att föreningen hade 132 st medlemmar.

Pilgrimsfalkarna:

- Kameran uppe på silon krånglar väldigt mycket och ofta. Staffan har försökt att åtgärda felet. En timer har bytts ut, men kameran går bara en stund och sedan lägger den av igen. Kontakt är tagen med Köpings kabel-tv och Satcom för att försöka åtgärda problemet. De tror att det kanske är fukt i kameran som orsakar driftstörningen.

- När Staffan var uppe på silon fick han syn på en pilgrimsfalk som jagade vid sopberget. Han kunde inte avgöra vilket kön eller individ det var, men han är hoppfull om att det kan ha varit "vår falkhane - AY".

- Silon i Västerås, där falklåda finns och falkpar håller till, ska rivas 2029. Lådan är tydligen i ganska dåligt skick. Lådan i Köping såg bra ut när den inspekterades i höstas.

Vindkraftverk:

- Senast den 18/2 ska åsikter vara inkomna till OX2. Staffan Ekelund sammanställer föreningens åsikter som sedan kommer att skickas till OX2.

Detaljplan för Kungsör:

- Det har kommit in en översiktsplan och en detaljplan över området vid Borgvik och Norra Kungsladugård. Kommunen vill riva det gamla hotellet och bygga nya bostäder på området.

- Patrik Rhönnstad är rädd om några gamla lindar som finns på området. Dessa vill han ska få stå kvar och skyddas. Enligt planen är dessa lindar markerade som att de ska bevaras.

- Synpunkter ska lämnas in senast den 28/2. Staffan Ekelund skriver ner HOF:s synpunkter, att lindarna ska stå kvar samt att det måste finnas en bra skyltning och en framkomlig väg till fågeltornet, och skickar in det till Kungsörs kommun.


Årsmötet 24/3:

- Styrelsen diskuterades om HOF kan ha sitt årsmöte pga rådande coronarestriktioner. Ska det vara ett fysiskt möte, digitalt möte eller skjutas på framtiden? Hur blir det med bildvisning? Alla dessa frågor sköts fram till styrelsemötet i februari.

- Styrelsen beslutade att det endast kommer att behandlas de punkter som måste avhandlas på årsmötet.

Matningar:

- Matningen i Skinnskatteberg är uppstartad och i full gång. Leif Edberg har ansvaret för den matningen, där HOF bekostar maten. En informationsskylt är uppsatt vid matningen och det finns information och vägbeskrivning till matningen på hemsidan.

- Matningen i Karlbergsskogen är även den i full gång. Där delar HOF och Djurskyddet Mälartassen på ansvaret, som fungerar väldigt bra.

- Den 29/1 kommer VOF att förlägga sin programpunkt "Vinterfåglar inpå knuten" till matningen i Karlbergsskogen. Det kommer att sättas upp information om detta evenemang för allmänheten på olika platser i Köping. Information kommer även att läggas ut på hemsidan, Facebook och Instagram. Mikke Brännström och Daniel Brehmer från HOF:s styrelse kommer att vara på plats som representanter för föreningen.

Coronaläget

- Styrelsen får fatta beslut angående coronaläget efter hand.


Bioblitz

- Det kommer att hållas en bioblitz den 11 juni på Björnön i Västerås 2022. Det vore önskvärt om någon från HOF kunde vara med och ta del av hur en bioblitz anordnas då föreningen funderar på att själv hålla en bioblitz, fast i mindre skala. Den skulle då kunna ske i samarbete mellan, t ex HOF och SNF.

Det var allt för denna gång.

Mikke Brännström

SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEMÖTET 20 OKTOBER 2021

Här kommer en liten sammanfattning av några av de punkter styrelsen behandlade vid styrelsemötet i oktober.


Tornen i Barkaröviken/Malmön:

Inget nytt om något av tornen. Det styrelsen beslutade om var att man släpper tornet på Kungsörssidan. Genom sitt beslut att endast ge ett mindre ekonomiskt bidrag till HOF för att ordna med tornet, har Kungsör kommun visat att man inte kommer att engagera sig i detta torn, men man kommer heller inte att riva det. HOF:s avsikt var inte att driva tornet utan att driften skulle Kungsörs kommun stå för.

Johannisdalsskogen:

Det har kommit HOFs styrelse tillkänna att man har avverkat i stadsnära skog, t ex i Johannisdalsskogen och skogen vid Ullvibackar. Köpings kommun har svarat HOFs styrelse att vissa avverkade områden är förberedande markarbeten till kommande bostadsområden, men en hel del områden är spår av bekämpning av granbarkborren.

Backsvaleprojektet:

Christina Schyberg på Köpings kommun meddelar att hon kommer att söka ett LONA-bidrag för den s k "Evighetshögen" för backsvalor i Norsa.

Insändare om vindkraften:

Staffan Ekelund har skickat in en insändare om HOF:s inställning till vindkraftsetableringen i länet till Bärgslagsbladet. Den finns med på både Bärgslagsbladets hemsida och i pappersform.

Medlemsmöte:

Den 18 november är det medlemsmöte i Kompetenscenters lokaler kl. 18.30. Då kommer styrelsen att informera mer om vilka verksamhetsområden man arbetar med just nu. Det bjuds på fika och ett litet medlemslotteri.

Det var allt för denna gång/

Mikke Brännström

SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEMÖTET 22 SEPTEMBER 2021

Här kommer en liten sammanfattning av det som avhandlades på styrelsemötet i september 2021.


Vindkraftverk:

HOF väntar på en inbjudan till ett samrådsmöte om vindkraften.

Daniel Brehmer har blivit kontaktad av en person från Linköping som blivit anlitad som en extern miljöutredare av OX2 för att göra en miljökonsekvensbeskrivning över området vid Tretjärnsberget.

HOF:s styrelse kommer att skriva ihop en insändare till Bärgslagsbladet, där vi talar om HOF:s inställning till vindkraften

Det skrivs namninsamlingslistor för att visa sitt missnöje till denna vindkraftsetablering vid Tretjärnsberget.

Stadgarna:

Styrelsen kommer fortsatt att jobba vidare med det reviderade förslaget till stadgar. Vid årsmötet beslutades det att vissa ändringar i förslaget skulle göras. Det som kom fram vid årsmötet ska läggas ut till medlemmarna till det kommande medlemsmötet i november.

Gunnarbovallen:

Länsstyrelsen jobbar fortsatt med en reservatsbildning vid Gunnarbovallen.

Barkarötornet:

Det aktuella läget när det gäller tornet vid Barkaröviken är att Kungsörs kommun kommer inte att riva tornet, men de är inte villiga att bygga ut stigen/vägen till tornet heller. Däremot kan Kungsörs kommun tänka sig bidra med 20.000 kronor till HOF som vi som förening skulle kunna använda till en uppfräschning av området vid tornet. Det var inte styrelsens mening utan att Kungsörs kommun skulle ta ett ansvar för denna uppfräschning av tornet. Försök till vidare kontakt med kommunekologen på Kungsörs kommun är tagen, men hittills inget svar.

Tornet vid Malmön:

Det aktuella läget för tornet vid Malmön är att här finns det kontakt mellan HOF och Köpings kommun. Det har varit både fyskiska möten på plats och ett digitalt möte. Tanken är att försöka hitta en alternativ plats för ett torn i området. Än så länge håller en arbetsgrupp på med att ta fram ett förslag på hur området vid Malmön skulle kunna se ut. Fortsättning följer.

Matningen i Karlbergsskogen:

Årets matning kommer att sättas upp den 26 september med hjälp av medlemmar från HOF och Djurskyddet Mälartassen. Årets matningslista är fulltecknad, vilket är roligt att konstatera. Matningen i Karlbergsskogen är med i årets "fågelbordstävling". En aktuell artlista kommer att läggas upp på hemsidan.

Hemsidan:

Hemsidan uppdateras kontinueligt och just nu finns det information om matningen i Karlbergsskogen och "fågelbordstävlingen".

Aktiviteter i coronatider:

29/9 upphör en hel del restriktioner, som gör att det öppnar upp sig mer i samhället. HOF kan genomföra mer av sina tänkta programpunkter. Trots denna öppning måste vi alla fortsätta med att ha restriktionstankar vid våra utflykter.


Årsmötet:

Det kom 9st medlemmar till årsmötet den 9/9 i Kompetenscenters lokaler.

Det nya förslaget till stadgarna gicks igenom och några ändringar gjordes. Detta material kommer att läggas fram vid det kommande medlemsmötet i november.

Motionen om offentliga fågelmatningar i hela HOF:s upptagningsområde diskuterades och styrelsens svar var att de bifaller motionen förutsatt att det finns någon/några som vill ta det fulla ansvaret för dessa offentliga fågelmatningar på de föreslagna platserna.

Fågelbordstävlingen:

Fågelbordstävlingen startar den 1 oktober och kontaktman är Kenneth Nordberg. Alla är välkomna att anmäla sina fågelbord till denna tävling. När Kenneth har sammanställt alla deltagarna och de inrapporterade arterna, så kommer den aku´tuella ställningen att läggas ut på hemsidan.

Rättelse i höstprogrammet:

Det är fel datum för medlemsmötet i november i höstprogrammet. Nytt datum blir torsdagen den 18/11 kl. 18.30 i Kompetenscenters lokaler.

Det var allt för denna gång/

Mikke Brännström

För att läsa insändaren klicka här...

SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEMÖTET 11 AUGUSTI 2021

Här kommer lite av det som avhandlades på HOF:s senaste styrelsemöte.

Vindkraftverk:

HOF har inte varit kallade till några fler möten kring vindkraftsfrågan. Däremot har det varit ett informationsmöte för kommunerna.

Det har kommit till styrelsens kännedom att många har uppfattat att HOF ställer sig positiva till en vindkraftspark vid Tretjärnsberget. Detta vill styrelsen dementera och har så gjort på hemsidan. HOF är inte motståndare till vindkraft om dessa vindkraftsparker förläggs till av ljud och ljus redan störda områden. Inte som det är tänkt nu till relativt orörda marker.

För vidare information angående situationen vid Tretjärnsberget får vi invänta ett samrådsbeslut.

Höstprogram:

Det har blivit fel plats, Tysslingen, i höstprogrammet. Det ska vara Kvismaren och inget annat. Detta har påpekats från flera medlemmar och rättas till på hemsidan.

Pilgrimsfalkarna:

Falkkameran var ur funktion några dagar under sommaren. Efter det att man hade ordnat felet har bilden i kameran blivit bättre och skarpare.

Stadgarna:

Styrelsen har beslutat att gå vidare med det förslag till ändringar av stadgarna som har jobbats fram.  Dessa ändringar kommer att delges medlemmarna innan årsmötet via hemsidan, facebook, e-mail, brev och H-larm. Detta ändringsförslag av stadgarna kommer att informeras och beslutas om vid årsmötet i september.

Gunnarbovallen:

Initiativet ligger nu hos Länsstyrelsen och hos Köpings kommun som båda är intresserade av reservatsbildning i området. Styrelsen kommer att kontakta Länsstyrelsen efter semestern för uppdatering i ärendet.

Tornen Barkarö/Malmön:

Efter semestern kommer vidare kontakter med de ansvariga på Köpings respektive Kungsörs kommun att tas för att få en lägesrapport om de två tornen.

Hemsidan:

Hemsidan uppdateras kontinuerligt och just nu ligger det ute information om en digital rovfågelkurs i Studiefrämjandets regi och även information om nästa programpunkt - utflykt till Edeby våtmark.

Aktiviteter i coronatider:

Styrelsen tycker att vi följer det liggande programmet med utflykter, om inga nya restriktioner tillkommer från myndigheterna.

Vid utflykterna får man tänka på att:

- Samåka med förstånd.

- Vara försiktig med att använda varandras kikare och tuber.

Årsmötet:

Årsmötet kommer att genomföras den 9 september kl. 18.30 i Kompetenscenters lokaler.

Årsberättelsen, dagordningen och förslaget till nya stadgar kommer att meddelas till medlemmarna via hemsidan. Dessutom kommer det att via facebook, e-mail, brev och H-larm att meddelas om detta årsmöte. Vid årsmötet kommer årsberättelsen och bokslut med revisionsberättelsen att finnas tillgänglig i upptryckta exemplar.

Backsvalor:

Det finns ingen registrerad häckning på någon av de iordningställda platserna (Venabäcken, vid Blixbovägen och 4st platser vid Malma) denna säsong.

Christina Bredin på VOF har varit i kontakt med Daniel Brehmer och Mikke Brännström angående HOF:s backsvaleprojekt. Christina vill göra ett reportage om detta projekt till VOF:s medlemstidskrift "Fåglar i Västmanland".

Christina Schyberg på Köpings kommun håller på att undersöka möjligheterna för förslaget om en "evighetshög" för backsvalor vid Norsa.

Ett ekonomiskt bidrag till uggleholkar:

HOF har fått ett bidrag till uggleholkar på 7000kr från Köpings kommun. Det roliga var att HOF sökte ett bidrag på 6000kr, men fick mer än vad man sökt. Det föreligger inga motprestationer till detta bidrag.


Det var allt för denna gång.

Mikke Brännström

SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 16 JUNI 2021

Vindkraftverk:
Det har kommit ett brev från OX2 angående ett möte om en tänkt vindkraftspark vid Tretjärnsberget. Styrelsen hade fått meddelande tidigare om att ärendet var avslaget bl. a. p.g.a. att det är ett militärt skyddsområde. Detta var tydligen bara till hälften sant. Det visade sig att det rör sig om två områden, dels området vid Tretjärnsberget och dels ett område i Skinnskatteberg. Det är det senare området som är ett militärt skyddsområde men inte det andra området. Därför vill nu OX2 ha ett inledande möte med de som berörs av detta eventuella ingrepp i naturen.
HOF har varit med vid ett informationsmöte och markerat sin ståndpunkt att HOF inte stödjer detta beslut utan man bör förlägga denna vindkraftspark till områden som redan är ljudkontaminerade.
HOF har missat ett informationsmöte, där man tydligen har fått intrycket att HOF är positivt inställda till vindkraftsparken. Detta har gjort vissa personer upprörda. HOF har via hemsidan gått ut och dementerat detta och informerar där om hur HOF verkligen förhåller sig till vindkraft och det föreliggande förslaget.
Kommunen har veto oavsett vad markägaren tycker. HOF:s chans att göra något är att försöka påverka kommunen i den riktning som HOF stödjer.


Höstprogram:
Ett nytt höstprogram är färdigt och kommer snart att läggas ut på hemsidan och även skickas ut till medlemmarna.


Årsmötet:
Årsmötet planeras att hållas den 9 september vid Kompetenscenter. Styrelsen fattade beslutet att vid hårdare restriktioner kommer årsmötet att genomföras digitalt. Denna information skrivs med i höstprogrammet som även är en kallelse till årsmötet.


Pilgrimsfalkarna:
Staffan Ekelund berättade att det troligtvis inte kommer att ske någon häckning vid silon i år. Båda falkarna sitter och rör sig kring silon och vid masten ute vid Norsa ganska frekvent. Det har visat sig att man har nog haft fel angående 2K-honans ursprung. Inledningsvis trodde man att hon kom från Dalsland, men nu har det konstaterats att honan kommer från Kil i Värmland.


Stadgarna:
Det har tagits fram ett förslag till en uppdaterad version av HOF:s stadgar, som styrelsen ska läsa igenom och diskutera fram, om man ska jobba vidare med eller inte.


Gunnarbovallen och tornen vid Barkarö/Malmön:
Det har inte kommit in någon ny information om dessa områden. Ärendena ligger nu hos Kungsörs
kommun, Köpings kommun respektive Länsstyrelsen.


Hemsidan:
Startsidan har ändrats lite grann, där nu senaste nytt och det som är aktuellt i närtid läggs ut. Det har även lagts ut några nya reportage.


Aktiviteter i coronatider:
Under rådande omständigheter med Corona så försöker HOF anordna aktiviteter som kan genomföras med hänsyn till de gällande restriktioner som finns.


Backsvalor:
Flera medlemmar har besökt de iordningställda branterna vid Malma, men tyvärr har ingen aktivitet av backsvala observerats. HOF har planterat idén om en s k "evighetshög" för backsvalorna ute vid Norsa hos Köpings kommun, som håller på att se över möjligheterna till en sådan hög.
Sjöfågelinventeringen:
Det har inte kommit någon slutgiltig sammanställning av vad inventeringen gav för resultat. Överlag kan man säga att antalet fågel som observerades på de olika platserna som inventerats var liten.


Kungsfiskarinventeringen:
Det var 16st medlemmar som på 10st olika platser längs med Hedströmmen lyckades se minst 5st olika individer av kungsfiskare.


Nattfågellyssningen:
Det var 7st personer som en kväll/natt åkte ut för att lyssna på nattaktiva fåglar. Man fick bl a höra gräshoppssångare, rörsångare, sävsångare, näktergal, kattuggla, rördrom, nattskärra och även se en förbiflygande hornuggla.


Räddningsaktion av gräsandsungar:
Den 31/5 ryckte två stycken medlemmar från HOF ut och räddade 10st små gräsandsungar vid vårdcentralen i Köping. En gräsandshona hade häckat på deras innergård och resultatet blev 10st ungar som var högst en vecka gamla. Med några fjärilshåvar fångades ungarna snabbt in och placerades i en stor korg. Ungarna släpptes ut i Köpingsån precis bakom museet. Väl i vattnet simmade ungarna snabbt mot strandkanten och tog skydd av vegetationen. Honan var inte med ungarna i vattnet när de släpptes ut, men det verkar som hon till slut måste ha hittat dem, för dagen efter syntes de inte till. Där slutar räddingsaktionen. Det hela uppmärksammades av lokal-TV som gjorde ett litet reportage om det.


Det var allt för denna gång. Nu tar vi semester och återkommer i augusti.
Ha en riktig trevlig sommar önskar Mikke Brännström.

SAMMANFATTNING FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 19 MAJ 2021

Gunnarbovallen:

Med anledning av en eventuell reservatsbildning vid Gunnarbovallen har Daniel Brehmer skickat in en skrivelse med uppgifter på de arter, både växter och fåglar, som finns eller har observerats i området till Mårten Berglind på Länsstyrelsen. Även Christina Schyberg på Köpings kommun är engagerade i denna fråga och kommer att ha vidare kontakt med Daniel Brehmer och Mårten Berglind. HOF:s intressen i denna fråga om Gunnarbovallen kommer att läggas ut på hemsidan.

Vindkraftspark:

Goda nyheter angående uppbyggnaden av vindkraftsparker i Skinnskatteberg och vid Tretjärnsberget. Den blir inte av pga att området är ett militärt område. Försvaret har sagt ifrån, dessa områden är inte aktuella för någon exploatering av vindkraftverk. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan.

Tornen vid Barkaröviken och Malmön:

Barkaröviken: Kommunekologen i Kungsör har haft kontakt med Maria Barkell och har berättat att Kungsörs kommun vill ge HOF ett bidrag på 20.000 kr till att restaurera tornet vid Barkaröviken. HOF har frågat efter ett möte med Kungsörs kommun angående detta torn. HOF:s ställningstagande är att HOF inte ska ha ansvaret för skötseln och iordning- ställandet av detta torn, utan det ansvaret måste ligga hos Kungsörs kommun eller alternativt hos markägaren. I nuläget vet vi inte hur markägaren ställer sig till denna ansvarsfråga. HOF kan bidraga eventuellt med ideell arbetskraft.

Malmön: Det har inte kommit någon ny information angående tornet vid Malmön och det är inget mer gjort kring en eventuell ansökan om Leaderpengar.

Hemsidan:

Ett förslag om att ha "senaste nytt" på första sidan på hemsidan diskuterades. Under den rubrik skulle de absolut senaste nyheterna ligga och finnas där en kortare tid, t ex aktuella programpunkter eller vad som hänt i frågor HOF har engagerat sig i. Styrelsens mening var att de hemsidesansvariga skulle ordna detta på hemsidan. 

HOF:s stadgar finns nu upplagda på hemsidan.

Pilgrimsfalkarna:

Gamla hanen AY har som tidigare nämnts parat sig dels med honan, som inte är ringmärkt, från ifjol och även en yngre ringmärkt 2K-hona. Den äldre honan har försvunnit från silon. Det spekuleras om varför honan inte syns till mer. En faktor kan vara att man har varit tvungna att utföra vissa akuta arbeten uppe på silon. Detta akutjobb inträffade i ett känsligt läge just vid en eventuell äggläggning. Den gamla honan kan ha blivit störd och dragit till en annan plats. Det kan ha hänt honan något, men hon har observerats vid några tillfällen efter försvinnandet kring silon. Detta kan vara anledningen till att den yngre honan har fått en chans att ta bolådan i besittning. Staffan Ekelund har varit i kontakt med Tommy Järås på "Pilgrimsfalk Sverige". Tommy menar att den äldre honan kan ha hittat någon annan hög plats i närheten för äggläggning, eftersom de hann para sig med varandra. Honan borde i så fall ligga på ägg och då inte synas lika mycket som innan. En orsak till att hon är osynlig. Dessutom är hanen inte lika ofta vid bolådan utan det är den yngre honan som oftast sitter där. Har hanen koll på två honor? Enligt Tommy Järås är det ovanligt men det sker ibland. Staffan Ekelund och Per Lind har bland annat letat efter vildhäckning uppe på taket på silon i Köping, men utan något resultat. Nu har man börjat koncentrera sina blickar mot andra höga byggnader i närområdet för att se om det finns en vildhäckning där. Om det nu är så kanske hanen röjer häckningsplatsen, när han ska lämna mat till ungarna och honan. Göran Nilsson och Per Lind försöker att fotografera 2K-honans ringar för att klargöra vem hon är.

Flera i styrelsen har haft kontakt med medlemmar och icke medlemmar, som är väldigt intresserade och engagerade i vad som händer med "våra" falkar. Det tycks vara ett stort intresse bland allmänheten. Lokal-TV har gjort ett fint reportage om falkarna.

Aktiviteter i coronatider:

- Nattfågellyssningen den 5/6 kommer att genomföras enligt de restriktioner som finns. Åka i egen bil och hålla avstånd är det som gäller.

- Kungsfiskarinventeringen den 12/6 kommer också att genomföras precis som ifjol. Det blir ingen morgonsamling och inte heller någon avslutning med mat.


Backsvalorna:

Backsvalor är siktade vid Norsa, så de har anlänt till vårt område nu.

Ett förslag om en "evighetshög" för backsvalorna vid Norsa har lagts fram till Christina Schyberg på Köpings kommun som fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till en sådan hög. Det finns aktiva pensionärer som kan hjälpa till.

Sjöfågelinventeringen:

Det är 14st intresserade som anmält sig och de kommer att inventera 24st olika områden. Deras resultat rapporteras till Tina och Kenneth Nordberg.

Årsmöte

Styrelsen enades om ett preliminärt datum för årsmötet, den 9 september kl. 18.00. Styrelsen återkommer närmare med lokal för årsmötet.

Det var allt för denna gång.


/Mikke Brännström

SAMMANFATTNING STYRELSEMÖTE 21 APRIL 2021

Matningen i Karlbergsskogen:

Nu är matningen i Karlbergsskogen nedplockad för säsongen. Totalt fick vi ihop 17st arter. Samarbetet med Djurskyddet Mälartassen har fungerat bra. De är nöjda och inte främmande för vidare samarbete nästa matningssäsong.

Vindkraftspark:

Ett informationsmöte angående en planerad vindkraftspark i området vid Tretjärnsberget med omnejd har HOF deltagit i. Det rör sig om ett omfattande område. Man planerar för att bygga upp 23st vindkraftverk, där själva snurrorna kommer bli väldigt höga, ca 270-300m, och rotorbladen gigantiska.  Man har räknat ut att en vindsnurra leder till en hektar skövlad skog. HOF ifrågasatte varför man inte förlägger denna park till redan störda områden t ex längs en väg. Svaret var att det är endast en ägare till marken vid Tretjärnsberget, Sveaskog, och det skulle bli så många fler ägare att förhandla med om man valde att lägga vindkraftverken längs en väg. Vidare diskussioner kommer att föras om detta.

Digital kurs Studiefrämjandet:

Styrelsen diskuterade om en digital fågelkurs skulle kunna vara något som vi som förening kan anordna. Styrelsen ansåg att idén om en sådan kurs är bra, men just nu finns det ingen plan att genomföra någon kurs. Styrelsen låter frågan ligga kvar på dagordningen.

Tornen Barkaröviken och Malmön:

När det gäller tornet vid Barkaröviken har det inte kommit någon ny information. När det gäller tornet vid Malmön, så har Kenneth Nordberg och Staffan Ekelund författat en skrivelse som de har skickat in till Köpings kommun. Nu ligger bollen hos kommunen, som ska höra av sig när det händer något nytt i frågan.

Pilgrimsfalkarna:

Falkparet från ifjol har setts para sig vid upprepade tillfällen, men den senaste veckan har den adulta honan inte synts till. Däremot har en ny, tredje falk, börjat uppehålla sig vid bolådan. Det är en yngre 2K-hona som har dykt upp. Denna hona är ringmärkt. Det är inte den adulta honan. 2K-honan har man observerat hänga ihop med hanen. Bytesöverlämningar och till och med parningar har observerats. Många frågor dyker upp angående den adulta honan och hur en eventuell häckning med en 2K-honan skulle förlöpa. Vad har hänt med den adulta honan? Vem är 2K-honan? Man har lyckats fotografera hennes ringar, men inte kunnat utläsa bokstäver och siffror. En teori är att det skulle kunna vara honan som föddes i Köping ifjol som kommit tillbaka.

Just nu har detta par tagit bolådan i besittning. Fortsättning följer. Är man intresserad av hur det utvecklar sig, så titta i falkkameran eller gå in på hemsidan. Under fliken "Forum" och projekt pilgrimsfalk kan man se vad medlemmarna har observerat i falkkameran.

Fågelbordskampen:

Fågelbordskampen är nu över för denna säsong och resultatet kan man hitta på hemsidan.

Backsvalorna:

Den brant som iordningställdes förra året vid Malma kyrka ser bra ut. Den väntar bara på att backsvalorna ska flytta in. Daniel Brehmer och Mikke Brännström har sedan förra styrelsemötet restaurerat ytterligare två platser, där man tidigare har konstaterat häckning. En vid Venabäcken och en annan plats längs med Blixbovägen. Dessutom har två ny platser vid Malma dykt upp som planeras att iordningställas inom det snaraste.

Sjöfågelinventeringen:

Det är endast 6st personer som anmält sitt intresse för denna inventering.

Mer information om hur inventeringen går till och förslag på platser finns på hemsidan under fliken "På gång", om man är intresserad. Så många som möjligt är välkomna att deltaga.


Det var allt för denna gång/ Mikke Brännström

SAMMANFATTNING STYRELSEMÖTE 2021-03-24

Matningen i Karlbergsskogen:

Säsongen börjar lida mot sitt slut. Matningen plockas ned vecka 13. Hittills har det observerats 17st olika arter vid matningen.


Samrådsmöte med Christina Schyberg på Köpings kommun:

Staffan Ekelund, Maria Barkell, Tina Nordberg och Kenneth Nordberg har haft ett samrådsmöte med Christina Schyberg (ekolog) på Köpings kommun. Bland annat diskuterades det om området kring timmerkajen, som man har och håller på att förbereda för hanteringen av muddringen som kommer att bli av lite senare i år. Man har tagit bort den gamla timmerkajen och anlagt en stor grusplan för muddermassorna. Det finns rara växter i området, där Christina har givit uttryckliga instruktioner om vilket område man inte får använda sig av.


LEADER-möte Köping och Kungsör:

Det har varit LEADER-möten i både Köpings och Kungsörs kommun som HOF har varit med på. LEADER arbetar för en samverkan mellan föreningar och kommuner i liten skala. Under nästa verksamhetsperiod - 2023-2027 - kommer Kungsör att införlivas med den norra delen av Mälaren, där Köping redan ingår. Man arbetar för bl a bevarande av områden med ekologiska värden. Dessutom finns det pengar att söka till både stora och små projekt. Här skulle tornen i Barkaröviken och vid Malmön vara ett tänkbart LEADER-projekt.

Digital kurs Studiefrämjandet:

Studiefrämjandet har skickat ut information om digitala kurser till föreningarna, som uppmanas att se över möjligheten att anordna någon sådan kurs. Studiefrämjandet hjälper till med uppstarten av dessa kurser. HOF:s styrelse tycker att idén om en digital kurs är bra, men det är lite för snävt med tid att starta en kurs inför vår och sommarsäsongen. Därför beslutade styrelsen att om det blir en digital kurs blir det tidigast i slutet av sommaren/början av hösten och då skulle fokus kunna vara på "vinterfåglar".

Falkmöte:

Den 11/3 hade PILGRIMSFALK SVERIGE ett digitalt falkmöte, där hela 60st personer, från Skåne i söder till Boden i norr var med. Här gick man igenom falkarnas situation i varje landskap. Man diskuterade fågelinfluensans påverkan på falkarna. Den senaste tiden har antalet döda falkar ökat men alla tester är inte gjorda, så man vet inte med säkerhet om det beror på influensan eller något annat. Man redovisade återfynd av falkar under vintern och det visar sig att det är en blandning mellan nordiska falkar, från Norge och Finland, och sydsvenska falkar. Honorna dominerar stort i materialet, det är färre med unga hanar. Den framtida vindkraftsutbyggnaden i Sverige berördes och Birdlife Sveriges ståndpunkt är att man vill placera dessa vindkraftsparker i havsområden. Till sist kan nämnas att man har sett vid inventeringarna av de olika häckningsplatserna, att falkarna har börjat leta sig till andra biotoper, som t ex bergtäckter och längre in i fjällvärlden.

Tornet Barkaröviken/Malmön:

Det är två olika torn det gäller.

Tornet vid Malmön, här har det varit flera olika möten mellan HOF och Köpings kommun och strategin är att bevara tornet. Första förslaget var att flytta det till vallen vid pumphuset. Det visade sig inte vara helt lyckat, men man hittade en ny plats intill utloppet av Hedströmmen i Barkaröviken som skulle kunna fungera. Köpings kommun är positivt inställda till tornets bevarande. Staffan Ekelund och Kenneth Nordberg har skrivit ihop ett projektförslag som kommer att skickas in till kommunen.


Tornet i Barkaröviken, här har Kungsörs kommunekolog kommit med ett förslag som lyder: Kungsörs kommun tar på sig ansvaret att åtgärda spången, tornet och möjligtvis röjning av stigen längs med vallen för att sedan låta markägaren ta över ansvaret för tornets ägarskap. Styrelsen var positiva till förslaget och beslutade att Maria Barkell, som HOF:s representant, skulle gå vidare med detta.


Pilgrimsfalkarna:

Goda nyheter, falkparet från ifjol har anlänt till silon i Köping. Falkkameran är igång, så det går att bevaka vad som sker vid bolådan dygnet runt.


Sjöfågelinventeringen:

Nu har Kenneth och Tina Nordberg, som är ansvariga, tagit fram en lista på olika lokaler som ska bevakas. Listan och mer information om inventeringen finns på hemsidan och de som är intresserade av att vara med på denna inventering anmäler sig till Tina och Kenneth.


Årsmötet:

Beslut om HOF:s årsmöte kommer att tas vid nästa styrelsemöte.


Det var allt för denna gång/

Mikke Brännström 

SAMMANFATTNING STYRELSEMÖTE 2021-02-10

Årsmötet

Årsmötet som skulle ha ägt rum den 24/3 är INSTÄLLT. Styrelsen beslutade att skjuta på årsmötet tills vidare och ett nytt beslut kommer att tas under styrelsemötet i april. Medlemmarna kommer att få denna information via hemsidan, facebook, instagram, H-larm eller via mejl.

Sjöfågelinventering

Inventeringen är en del i Svensk fågeltaxerings inventeringar och styrs av Lunds universitet, i nära samarbete med Birdlife Sverige och regionalföreningarna. Sjöfågelinventeringen genomförs vid ett tillfälle under perioden 10-25 maj.

Man besöker den lokal som ska inventeras och räknar alla individer av sjöfåglar, rovfåglar och andra arter. I Köpings, Kungsörs och Skinnskattebergs kommun är sedan tidigare inga lokaler inventerade vilket innebär att man har fritt fram att välja vilka lokaler man skulle vara intresserade av att inventera. Alla sjöar och våtmarker kan vara med, den enda våtmarksmiljö som är exkluderad är myrar.

Tina och Kenneth Nordberg kommer att vara kontaktpersoner för denna inventering i vårt område. Det kommer att komma en kallelse till medlemmarna om denna aktivitet.

Mer info om bakgrunden till inventeringen finns på Birdlifes hemsida: https://birdlife.se/forskning/sjofagelinventeringen/


Dialogmöte med Köpings kommun

Under detta dialogmöte informerades vi om ett nytt bidrags- och stödsystem för föreningar. Daniel Brehmer och Mikke Brännström var HOF:s representanter vid detta möte. Under dialogmötet fick föreningarna berätta om sin verksamhet, sina förväntningar på det nya bidragssystemet m.m.

Matningen i Karlbergsskogen

I år har vi ett samarbete med Djurskyddet Mälartassen, som ville vara med och hjälpa till med fågelmatningen. Samarbetet har fungerat väldigt bra. Matningen tycks vara mycket uppskattad, med tanke på alla de positiva och uppmuntrande ord vi får av folk som rör sig i Karlbergsskogen. Matningen håller på till vecka 14.

Fågeltornen i Barkaröviken och på Malmön

Det har skapats en arbetsgrupp, bestående av Maria Barkell, Staffan Ekelund och Daniel Brehmer, som för en dialog med Kungsörs kommun om möjligheten att bevara tornet i Barkaröviken. Vad denna grupp hittills har gjort är att besöka området och kunde då konstatera att tornets skick såg bra ut, dock krävs en grundligare undersökning. Spången ut till tornet var dålig och måste åtgärdas. Dessutom behövs det röjas bort en del sly längs med vallen som leder fram till tornet.

HOF har även ett stort intresse i att tornet ute på Malmön bevaras, därför har Staffan Ekelund fått i uppdrag att ta kontakt med Köpings kommun angående framtiden för tornet. Fortlöpande information kommer.


Värvning av medlemmar

Styrelsen för hela tiden en dialog om hur vi ska kunna bli bättre på att fånga upp gamla och nya medlemmar. Tyvärr har vi sett att antalet medlemmar har sjunkit det senaste året. Glädjande är dock att 5st nya medlemmar har hittat till föreningen via hemsidan och instagram.

Artrallyt

Vid den årliga återkommande tävlingen artrallyt, där man under en bestämd tid ska samla ihop så många fågelarter som möjligt, kom "Köpings Kingfishers" på första plats i den nyinstiftade kategorin "Skogsartlistan". I denna kategori gäller det att lista så många skogsarter som möjligt. Köping Kingfishers, som i år bestod av Daniel Brehmer och Mikke Brännström, lyckades få ihop 8st skogsarter och vann priset TOFSMESEN. Laget fick ihop hela 45st arter och det gav en femte plats bland alla de 36 lagen som ställde upp. Det var bara ett lag från Köping och två lag från Skinnskatteberg som deltog från vårt område detta år.

Det var allt för denna gång. Återkommer med mer information från styrelsemötet i mars.


Tack för mig/ MIkke Brännström

Styrelsemöten: Program
bottom of page