STYRELSEMÖTEN

Det kommer att läggas ut information i korta drag om vad som behandlas på våra styrelsemöten, med början från och med styrelsemötet vi hade i februari. Det är ett led i att ge medlemmarna information om vad som diskuteras och är på gång i HOF.

SAMMANFATTNING STYRELSEMÖTE 2021-04-21

2021-04-28

Matningen i Karlbergsskogen:

Nu är matningen i Karlbergsskogen nedplockad för säsongen. Totalt fick vi ihop 17st arter. Samarbetet med Djurskyddet Mälartassen har fungerat bra. De är nöjda och inte främmande för vidare samarbete nästa matningssäsong.

Vindkraftspark:

Ett informationsmöte angående en planerad vindkraftspark i området vid Tretjärnsberget med omnejd har HOF deltagit i. Det rör sig om ett omfattande område. Man planerar för att bygga upp 23st vindkraftverk, där själva snurrorna kommer bli väldigt höga, ca 270-300m, och rotorbladen gigantiska.  Man har räknat ut att en vindsnurra leder till en hektar skövlad skog. HOF ifrågasatte varför man inte förlägger denna park till redan störda områden t ex längs en väg. Svaret var att det är endast en ägare till marken vid Tretjärnsberget, Sveaskog, och det skulle bli så många fler ägare att förhandla med om man valde att lägga vindkraftverken längs en väg. Vidare diskussioner kommer att föras om detta.

Digital kurs Studiefrämjandet:

Styrelsen diskuterade om en digital fågelkurs skulle kunna vara något som vi som förening kan anordna. Styrelsen ansåg att idén om en sådan kurs är bra, men just nu finns det ingen plan att genomföra någon kurs. Styrelsen låter frågan ligga kvar på dagordningen.

Tornen Barkaröviken och Malmön:

När det gäller tornet vid Barkaröviken har det inte kommit någon ny information. När det gäller tornet vid Malmön, så har Kenneth Nordberg och Staffan Ekelund författat en skrivelse som de har skickat in till Köpings kommun. Nu ligger bollen hos kommunen, som ska höra av sig när det händer något nytt i frågan.

Pilgrimsfalkarna:

Falkparet från ifjol har setts para sig vid upprepade tillfällen, men den senaste veckan har den adulta honan inte synts till. Däremot har en ny, tredje falk, börjat uppehålla sig vid bolådan. Det är en yngre 2K-hona som har dykt upp. Denna hona är ringmärkt. Det är inte den adulta honan. 2K-honan har man observerat hänga ihop med hanen. Bytesöverlämningar och till och med parningar har observerats. Många frågor dyker upp angående den adulta honan och hur en eventuell häckning med en 2K-honan skulle förlöpa. Vad har hänt med den adulta honan? Vem är 2K-honan? Man har lyckats fotografera hennes ringar, men inte kunnat utläsa bokstäver och siffror. En teori är att det skulle kunna vara honan som föddes i Köping ifjol som kommit tillbaka.

Just nu har detta par tagit bolådan i besittning. Fortsättning följer. Är man intresserad av hur det utvecklar sig, så titta i falkkameran eller gå in på hemsidan. Under fliken "Forum" och projekt pilgrimsfalk kan man se vad medlemmarna har observerat i falkkameran.

Fågelbordskampen:

Fågelbordskampen är nu över för denna säsong och resultatet kan man hitta på hemsidan.

Backsvalorna:

Den brant som iordningställdes förra året vid Malma kyrka ser bra ut. Den väntar bara på att backsvalorna ska flytta in. Daniel Brehmer och Mikke Brännström har sedan förra styrelsemötet restaurerat ytterligare två platser, där man tidigare har konstaterat häckning. En vid Venabäcken och en annan plats längs med Blixbovägen. Dessutom har två ny platser vid Malma dykt upp som planeras att iordningställas inom det snaraste.

Sjöfågelinventeringen:

Det är endast 6st personer som anmält sitt intresse för denna inventering.

Mer information om hur inventeringen går till och förslag på platser finns på hemsidan under fliken "På gång", om man är intresserad. Så många som möjligt är välkomna att deltaga.


Det var allt för denna gång/ Mikke Brännström

SAMMANFATTNING STYRELSEMÖTE 2021-03-24

2021-04-01

Matningen i Karlbergsskogen:

Säsongen börjar lida mot sitt slut. Matningen plockas ned vecka 13. Hittills har det observerats 17st olika arter vid matningen.


Samrådsmöte med Christina Schyberg på Köpings kommun:

Staffan Ekelund, Maria Barkell, Tina Nordberg och Kenneth Nordberg har haft ett samrådsmöte med Christina Schyberg (ekolog) på Köpings kommun. Bland annat diskuterades det om området kring timmerkajen, som man har och håller på att förbereda för hanteringen av muddringen som kommer att bli av lite senare i år. Man har tagit bort den gamla timmerkajen och anlagt en stor grusplan för muddermassorna. Det finns rara växter i området, där Christina har givit uttryckliga instruktioner om vilket område man inte får använda sig av.


LEADER-möte Köping och Kungsör:

Det har varit LEADER-möten i både Köpings och Kungsörs kommun som HOF har varit med på. LEADER arbetar för en samverkan mellan föreningar och kommuner i liten skala. Under nästa verksamhetsperiod - 2023-2027 - kommer Kungsör att införlivas med den norra delen av Mälaren, där Köping redan ingår. Man arbetar för bl a bevarande av områden med ekologiska värden. Dessutom finns det pengar att söka till både stora och små projekt. Här skulle tornen i Barkaröviken och vid Malmön vara ett tänkbart LEADER-projekt.

Digital kurs Studiefrämjandet:

Studiefrämjandet har skickat ut information om digitala kurser till föreningarna, som uppmanas att se över möjligheten att anordna någon sådan kurs. Studiefrämjandet hjälper till med uppstarten av dessa kurser. HOF:s styrelse tycker att idén om en digital kurs är bra, men det är lite för snävt med tid att starta en kurs inför vår och sommarsäsongen. Därför beslutade styrelsen att om det blir en digital kurs blir det tidigast i slutet av sommaren/början av hösten och då skulle fokus kunna vara på "vinterfåglar".

Falkmöte:

Den 11/3 hade PILGRIMSFALK SVERIGE ett digitalt falkmöte, där hela 60st personer, från Skåne i söder till Boden i norr var med. Här gick man igenom falkarnas situation i varje landskap. Man diskuterade fågelinfluensans påverkan på falkarna. Den senaste tiden har antalet döda falkar ökat men alla tester är inte gjorda, så man vet inte med säkerhet om det beror på influensan eller något annat. Man redovisade återfynd av falkar under vintern och det visar sig att det är en blandning mellan nordiska falkar, från Norge och Finland, och sydsvenska falkar. Honorna dominerar stort i materialet, det är färre med unga hanar. Den framtida vindkraftsutbyggnaden i Sverige berördes och Birdlife Sveriges ståndpunkt är att man vill placera dessa vindkraftsparker i havsområden. Till sist kan nämnas att man har sett vid inventeringarna av de olika häckningsplatserna, att falkarna har börjat leta sig till andra biotoper, som t ex bergtäckter och längre in i fjällvärlden.

Tornet Barkaröviken/Malmön:

Det är två olika torn det gäller.

Tornet vid Malmön, här har det varit flera olika möten mellan HOF och Köpings kommun och strategin är att bevara tornet. Första förslaget var att flytta det till vallen vid pumphuset. Det visade sig inte vara helt lyckat, men man hittade en ny plats intill utloppet av Hedströmmen i Barkaröviken som skulle kunna fungera. Köpings kommun är positivt inställda till tornets bevarande. Staffan Ekelund och Kenneth Nordberg har skrivit ihop ett projektförslag som kommer att skickas in till kommunen.


Tornet i Barkaröviken, här har Kungsörs kommunekolog kommit med ett förslag som lyder: Kungsörs kommun tar på sig ansvaret att åtgärda spången, tornet och möjligtvis röjning av stigen längs med vallen för att sedan låta markägaren ta över ansvaret för tornets ägarskap. Styrelsen var positiva till förslaget och beslutade att Maria Barkell, som HOF:s representant, skulle gå vidare med detta.


Pilgrimsfalkarna:

Goda nyheter, falkparet från ifjol har anlänt till silon i Köping. Falkkameran är igång, så det går att bevaka vad som sker vid bolådan dygnet runt.


Sjöfågelinventeringen:

Nu har Kenneth och Tina Nordberg, som är ansvariga, tagit fram en lista på olika lokaler som ska bevakas. Listan och mer information om inventeringen finns på hemsidan och de som är intresserade av att vara med på denna inventering anmäler sig till Tina och Kenneth.


Årsmötet:

Beslut om HOF:s årsmöte kommer att tas vid nästa styrelsemöte.


Det var allt för denna gång/

Mikke Brännström 

SAMMANFATTNING STYRELSEMÖTE 2021-02-10

2021-02-26

Årsmötet

Årsmötet som skulle ha ägt rum den 24/3 är INSTÄLLT. Styrelsen beslutade att skjuta på årsmötet tills vidare och ett nytt beslut kommer att tas under styrelsemötet i april. Medlemmarna kommer att få denna information via hemsidan, facebook, instagram, H-larm eller via mejl.

Sjöfågelinventering

Inventeringen är en del i Svensk fågeltaxerings inventeringar och styrs av Lunds universitet, i nära samarbete med Birdlife Sverige och regionalföreningarna. Sjöfågelinventeringen genomförs vid ett tillfälle under perioden 10-25 maj.

Man besöker den lokal som ska inventeras och räknar alla individer av sjöfåglar, rovfåglar och andra arter. I Köpings, Kungsörs och Skinnskattebergs kommun är sedan tidigare inga lokaler inventerade vilket innebär att man har fritt fram att välja vilka lokaler man skulle vara intresserade av att inventera. Alla sjöar och våtmarker kan vara med, den enda våtmarksmiljö som är exkluderad är myrar.

Tina och Kenneth Nordberg kommer att vara kontaktpersoner för denna inventering i vårt område. Det kommer att komma en kallelse till medlemmarna om denna aktivitet.

Mer info om bakgrunden till inventeringen finns på Birdlifes hemsida: https://birdlife.se/forskning/sjofagelinventeringen/


Dialogmöte med Köpings kommun

Under detta dialogmöte informerades vi om ett nytt bidrags- och stödsystem för föreningar. Daniel Brehmer och Mikke Brännström var HOF:s representanter vid detta möte. Under dialogmötet fick föreningarna berätta om sin verksamhet, sina förväntningar på det nya bidragssystemet m.m.

Matningen i Karlbergsskogen

I år har vi ett samarbete med Djurskyddet Mälartassen, som ville vara med och hjälpa till med fågelmatningen. Samarbetet har fungerat väldigt bra. Matningen tycks vara mycket uppskattad, med tanke på alla de positiva och uppmuntrande ord vi får av folk som rör sig i Karlbergsskogen. Matningen håller på till vecka 14.

Fågeltornen i Barkaröviken och på Malmön

Det har skapats en arbetsgrupp, bestående av Maria Barkell, Staffan Ekelund och Daniel Brehmer, som för en dialog med Kungsörs kommun om möjligheten att bevara tornet i Barkaröviken. Vad denna grupp hittills har gjort är att besöka området och kunde då konstatera att tornets skick såg bra ut, dock krävs en grundligare undersökning. Spången ut till tornet var dålig och måste åtgärdas. Dessutom behövs det röjas bort en del sly längs med vallen som leder fram till tornet.

HOF har även ett stort intresse i att tornet ute på Malmön bevaras, därför har Staffan Ekelund fått i uppdrag att ta kontakt med Köpings kommun angående framtiden för tornet. Fortlöpande information kommer.


Värvning av medlemmar

Styrelsen för hela tiden en dialog om hur vi ska kunna bli bättre på att fånga upp gamla och nya medlemmar. Tyvärr har vi sett att antalet medlemmar har sjunkit det senaste året. Glädjande är dock att 5st nya medlemmar har hittat till föreningen via hemsidan och instagram.

Artrallyt

Vid den årliga återkommande tävlingen artrallyt, där man under en bestämd tid ska samla ihop så många fågelarter som möjligt, kom "Köpings Kingfishers" på första plats i den nyinstiftade kategorin "Skogsartlistan". I denna kategori gäller det att lista så många skogsarter som möjligt. Köping Kingfishers, som i år bestod av Daniel Brehmer och Mikke Brännström, lyckades få ihop 8st skogsarter och vann priset TOFSMESEN. Laget fick ihop hela 45st arter och det gav en femte plats bland alla de 36 lagen som ställde upp. Det var bara ett lag från Köping och två lag från Skinnskatteberg som deltog från vårt område detta år.

Det var allt för denna gång. Återkommer med mer information från styrelsemötet i mars.


Tack för mig/ MIkke Brännström